Algemene Voorwaarden TalkAir B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur TalkAir B.V. (hierna: TalkAir) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76575055 en is gevestigd aan Wisselweg 33 (1314CB) te Almere.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door TalkAir.
 3. Abonnement: Het Abonnement waarmee Opdrachtgever toegang kan verkrijgen tot de software van TalkAir.
 4. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Diensten: de Diensten die TalkAir aanbiedt zijn het verlenen van toegang tot de software van TalkAir waarmee Opdrachtgever audiobestanden kan laten transcriberen, alsmede het maken van samenvattingen van de transcriptie.
 7.  Dienstverlener: Besloten vennootschap met gewone structuur TalkAir, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: TalkAir.
 8. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat of de Consument die TalkAir heeft aangesteld, projecten aan TalkAir heeft verleend voor Diensten die door TalkAir worden uitgevoerd, of waaraan TalkAir een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst, Abonnement en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en TalkAir, alsmede voorstellen van TalkAir voor Diensten die door TalkAir aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door TalkAir waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
 10. Website: de Website van TalkAir waarop de software ter beschikking wordt gesteld.
 11. SaaS-Dienst: het door TalkAir beschikbaar stellen en houden van programmatuur via internet of andere datanetwerk zonder een fysieke drager te verstrekken aan Opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van TalkAir, elke Overeenkomst tussen TalkAir en Opdrachtgever en op elke Dienst die door TalkAir wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal TalkAir aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met TalkAir is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij TalkAir uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat TalkAir vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
 10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 11. In het geval TalkAir niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 12. Op deze overeenkomst zijn tevens de algemene voorwaarden van Google API van toepassing https://developers.google.com/terms.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door TalkAir gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
 2. TalkAir is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft TalkAir het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor TalkAir gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen TalkAir niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van TalkAir zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht TalkAir niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst aanvaard door zich te registreren op de Website van TalkAir. Indien de Overeenkomst tot stand is gekomen, kan Opdrachtgever uren inkopen bij TalkAir die gebruikt kunnen worden om audiobestanden te laten transcriberen.
 2. TalkAir is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met TalkAir wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan TalkAir wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met TalkAir is verbonden.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Consument is uitgesloten, indien: I. De nakoming van de Overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument; en II. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding zodra TalkAir de Overeenkomst is nagekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en TalkAir een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst in elk geval één maand, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of TalkAir de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode.
 3. Zowel Opdrachtgever als TalkAir kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is

  gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien TalkAir ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst zal TalkAir het te veel betaalde aan Opdrachtgever restitueren.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst zal TalkAir het te veel betaalde aan Opdrachtgever restitueren.
 6. Zowel Opdrachtgever als TalkAir kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is TalkAir nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 7. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.
  •  
 •  
 •  

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. TalkAir zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Hierbij kan TalkAir niet garanderen dat de audiobestanden volledig waarheidsgetrouw omgezet worden naar transcripties.
 2. Bij de uitvoering van de Diensten is TalkAir niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor TalkAir, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. TalkAir is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Indien TalkAir op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
 5. Indien sprake is van wijzigingen, kan TalkAir de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is TalkAir gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 6. Zowel Opdrachtgever als TalkAir kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen SaaS-dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of TalkAir de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
 7. TalkAir is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.
 8. Indien TalkAir op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal TalkAir conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.
 9. TalkAir is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde audiobestanden, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Hierbij is TalkAir gerechtigd om de audiobestanden te verwijderen indien deze in strijd zijn met de huidige wet-en regelgeving.
 10. TalkAir zal de geüploade audiobestanden voor 1 dag bewaren indien Opdrachtgever een betaald Abonnement heeft afgesloten. De geüploade audiobestanden worden 1 uur bewaard, indien Opdrachtgever een gratis Abonnement heeft afgesloten bij TalkAir.
 •  

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door TalkAir verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat TalkAir niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. TalkAir is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is TalkAir verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door TalkAir voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. TalkAir kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is TalkAir gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan TalkAir.
 4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van TalkAir te beschermen, en de op de Website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

 

 

Artikel 8 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door TalkAir of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft TalkAir recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan TalkAir aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door TalkAir bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is TalkAir gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. TalkAir spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan TalkAir.
 5. TalkAir spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 6. TalkAir heeft het recht om alle door haar ontworpen en/of ontwikkelde resultaten te signeren, dan wel haar naam te (doen) vermelden. Eveneens komt haar het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Artikel 9 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, audiobestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 10 – Garanties

 1. TalkAir voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat TalkAir in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door TalkAir gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is TalkAir gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. TalkAir staat er niet voor in dat de Website van TalkAir zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. TalkAir spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen.
 5. Opdrachtgever dient een geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan TalkAir te melden op een wijze dat TalkAir in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van TalkAir een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
 6. Enige door TalkAir opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van TalkAir.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van TalkAir is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van TalkAir opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van TalkAir. TalkAir is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. TalkAir is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan TalkAir naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door TalkAir verstrekte inlichtingen.
 9. Aansprakelijkheid van TalkAir voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.
 10. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is TalkAir niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 11. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.
 12. TalkAir staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden programmatuur, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. TalkAir is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen

Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of TalkAir de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 12 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever zijnde een Consument inclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
 2. TalkAir voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief voor het Abonnement, alsmede een uurtarief voor de transcripties.
 3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een maand zal de maandelijkse vergoeding per automatische incasso worden afgeschreven.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door TalkAir haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. TalkAir is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van TalkAir.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Incassobeleid

 1. Alle door TalkAir gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever zijnde een Bedrijf niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.
 2. Wanneer Opdrachtgever zijnde een Consument niet aan haar betalingsverplichting voldoet binnen de daarvoor door TalkAir gestelde termijn, ontvangt Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning alvorens zij in verzuim raakt. In de aanmaning wordt haar een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning gesteld om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten en de verdere gevolgen van het intreden van het verzuim. Indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, is Opdrachtgever in verzuim.
 3. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal TalkAir zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 4. Indien TalkAir meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. TalkAir gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal TalkAir de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van TalkAir verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever TalkAir tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien TalkAir op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. TalkAir is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. TalkAir zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 15 – Opschorting

 1. TalkAir heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. TalkAir is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. TalkAir is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 16 – Overmacht

 1. TalkAir is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van TalkAir wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van TalkAir, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan TalkAir zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van TalkAir buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien TalkAir bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van TalkAir, is TalkAir uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever TalkAir binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en TalkAir deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat TalkAir in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van Diensten door TalkAir leidt tot aansprakelijkheid van TalkAir, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de SaaS-dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 3. TalkAir is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door TalkAir geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.

 4. TalkAir is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. TalkAir is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de Website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur en Website.
 6. Aansprakelijkheid van TalkAir voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.
 7. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is TalkAir aansprakelijk.
 8. TalkAir staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens TalkAir verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de SaaS-dienst.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van TalkAir vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij TalkAir. Elke vordering tot schadevergoeding jegens TalkAir dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van TalkAir eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.
 •  

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. TalkAir en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
 2. Opdrachtgever is verplicht om alle Website en andere materialen die door TalkAir worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij TalkAir daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Indien TalkAir op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en TalkAir zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is TalkAir niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen TalkAir en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 5. Bij overtreding van hetgeen bepaald is in dit artikel is Opdrachtgever aan TalkAir een onmiddelijk opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- en een boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van TalkAir onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen.
 •  

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van TalkAir, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij TalkAir, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan TalkAir.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van TalkAir rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TalkAir en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door TalkAir opgeleverde zaken, dient TalkAir expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van TalkAir rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van TalkAir.
 6. Opdrachtgever vrijwaart TalkAir voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal TalkAir onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
 7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van TalkAir, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan TalkAir verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart TalkAir van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart TalkAir voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door TalkAir opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan TalkAir verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van TalkAir of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk althans elektronisch gemeld worden via [EMAILADRES] met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil TalkAir de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. TalkAir zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen TalkAir en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. TalkAir kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen TalkAir en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.